السالوادور

وام بیتکوینی با بهرۀ کم در السالوادور!

/news-el-salvador-wants-to-give-small-businesses-access-to-bitcoin-backed-loans

در ادامۀ حمایتهای مسئولین السالوادور از بیتکوین حالا السالوادور اولین کشوری خواهد بود که با پشتوانۀ بیتکوین به صاحبان مشاغل کوچک با بیتکوین وام میدهد آنهم وام با بهرۀ پایین! این خبر مثبت در حالی اتفاق خواهد افتاد که در حال حاضر بنگاههای اقتصادی کوچک در این کشور به وام نیاز دارند ولی برای تهیۀ وام


پیش بینی مثبت فیدلیتی دربارۀ بیتکوین

/news-fidelity-countries-acquire-bitcoin-very-high-stakes-game-theory

Fidelity انتظار دارد با استناد به "نظریۀ بازی با سود بسیار بالا" که کشورهای بیشتری بیت کوین بخرند. فیدلیتی انتظار داره که در سال جاری باز هم شاهد این باشیم که دولت های ملی مستقل یا حتی یک بانک مرکزی، بیتکوین بخره. این شرکت توضیح داد: «تئوری بازی با ریسک‌های بسیار بالا در


آیندۀ سبز بیتکوین در باور رییس جمهور السالوادور

/news-elsalvador-accepting-bitcoin-by-2-another-countries

رییس جمهور السالوادور به بیتکوین و آیندۀ درخشانش خیلی اعتماد داره و اخیرا صحبتها و پیش بینی های جالبی در موردپذیرش اولین رمزارز دنیا داره! حمایت های او از بیتکوین با مذاق مسئولین مالی دنیا سازگار نیست با اینحال نایب بوکله این رییس جمهور بیتکوینر السالوادوری راه خودش را با ایمان میرود و در ادامه میخونید که تا حالادر بسط و توسعۀ بیتکوین چه کرده و بعد از این چه برنامه هایی در سر دارد!