السالوادور

پیش بینی مثبت فیدلیتی دربارۀ بیتکوین

/news-fidelity-countries-acquire-bitcoin-very-high-stakes-game-theory

Fidelity انتظار دارد با استناد به "نظریۀ بازی با سود بسیار بالا" که کشورهای بیشتری بیت کوین بخرند. فیدلیتی انتظار داره که در سال جاری باز هم شاهد این باشیم که دولت های ملی مستقل یا حتی یک بانک مرکزی، بیتکوین بخره. این شرکت توضیح داد: «تئوری بازی با ریسک‌های بسیار بالا در این بازار وجود داره، به موجب این تئوری اگر پذیرش بیت‌کوین زیاد بشه و توسعه پیدا کنه، کشورهایی که امروز مقداری بیت‌کوین خریدند و دارند نگهداری میکنند، از نظر رقابتی بهتر از همتاهای خودشون خواهند بود.


آیندۀ سبز بیتکوین در باور رییس جمهور السالوادور

/news-elsalvador-accepting-bitcoin-by-2-another-countries

رییس جمهور السالوادور به بیتکوین و آیندۀ درخشانش خیلی اعتماد داره و اخیرا صحبتها و پیش بینی های جالبی در موردپذیرش اولین رمزارز دنیا داره! حمایت های او از بیتکوین با مذاق مسئولین مالی دنیا سازگار نیست با اینحال نایب بوکله این رییس جمهور بیتکوینر السالوادوری راه خودش را با ایمان میرود و در ادامه میخونید که تا حالادر بسط و توسعۀ بیتکوین چه کرده و بعد از این چه برنامه هایی در سر دارد!