معافیت مالیاتی استخراج کنندگان

معافیت مالیاتی استخراج کنندگان رمزارز در گرجستان!

/news-new-bill-proposed-in-georgia-to-exempt-miners-from-taxes

لایحۀ جدیدی در گرجستان برای معافیت استخراج کنندگان از مالیات پیشنهاد شده است. لایحۀ جدیدی به مجلس در گرجستان تصویب شده که بر اساس آن عملیات استخراج رمزارزها از مالیات برق و فروش معاف می شود. البته این لایحه باید در کمیسیون مورد بحث قرار گیرد.مشارکت های تجاری استراتژیک و لایحۀ معافیت مالیاتی...