دبی

بحرین مرکز جدید رمزارزهای خاورمیانه؟

/news-bahrain-emerges-as-new-middle-east-crypto-hub

بحرین به عنوان مرکز جدید رمزارزها در خاورمیانه ظهور می کند. وقتی کسی به ارزهای دیجیتال در خاورمیانه فکر می کند، دبی معمولاً به عنوان قطب دارایی دیجیتال به ذهن متبادر می شود، اما به دلیل داشتن یک بانک مرکزی فعال بحرین هم می تواند رقیب دیگری برای دوبی محسوب شود.