وام مسکن در السالوادور

وام بیتکوینی با بهرۀ کم در السالوادور!

/news-el-salvador-wants-to-give-small-businesses-access-to-bitcoin-backed-loans

در ادامۀ حمایتهای مسئولین السالوادور از بیتکوین حالا السالوادور اولین کشوری خواهد بود که با پشتوانۀ بیتکوین به صاحبان مشاغل کوچک با بیتکوین وام میدهد آنهم وام با بهرۀ پایین! این خبر مثبت در حالی اتفاق خواهد افتاد که در حال حاضر بنگاههای اقتصادی کوچک در این کشور به وام نیاز دارند ولی برای تهیۀ وام