نایب بوکله

آیندۀ سبز بیتکوین در باور رییس جمهور السالوادور

/news-elsalvador-accepting-bitcoin-by-2-another-countries

رییس جمهور السالوادور به بیتکوین و آیندۀ درخشانش خیلی اعتماد داره و اخیرا صحبتها و پیش بینی های جالبی در موردپذیرش اولین رمزارز دنیا داره! حمایت های او از بیتکوین با مذاق مسئولین مالی دنیا سازگار نیست با اینحال نایب بوکله این رییس جمهور بیتکوینر السالوادوری راه خودش را با ایمان میرود و در ادامه میخونید که تا حالادر بسط و توسعۀ بیتکوین چه کرده و بعد از این چه برنامه هایی در سر دارد!